حامی «رادیو نیست» باش

شنیدن رادیو نیست همیشه رایگانه ولی می‌تونی برای ماندگاری و پیشرفت اون، حامی مالی رادیو نیست باشی.

پرسش‌نامه

با جواب دادن به این سوال‌ها به من کمک کنید شما رو بهتر بشناسم.

گزارش پرسش نامه رادیو نیست