🍿 شنیدن رادیو نیست همیشه رایگانه ولی می‌تونی برای ماندگاری و پیشرفت اون، حامی مالی رادیو نیست باشی.

✏️ با جواب دادن به این سوال‌ها به من کمک کنید شما رو بهتر بشناسم.

Radio Nist 2021 @ پادکست گفت و گو محور فارسی. رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند، رسمی نیستند و موضوع مشخصی هم ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم. شنیدن رادیو نیست همیشه رایگان است ولی برای انتشار آن در جای دیگر لازم است از من اجازه بگیرید.