حمایت یعنی: «تلاشت رو می‌بینم و دوست دارم ادامه بدی.»

شنیدن رادیو نیست همیشه رایگانه ولی اگر دوست داری می‌تونی برای ماندگاری و پیشرفت اون، حامی مالی رادیو نیست باشی.

ایران

اگر ایرانی می‌تونی از طریق درگاه مستقیم پی‌پینگ هر چقدر که دوست داری از رادیو نیست حمایت کنی.

خارج از ایران

اگر در خارج از ایران زندگی می‌کنی، می‌تونی از طریق سایت خارجی Patreon از رادیو نیست حمایت کنی و اونجا اپیزودهای ویژه حامیان رو هم بشنوی.