🍿 حمایت یعنی: «تلاشت رو می‌بینم و دوست دارم ادامه بدی.»

شنیدن رادیو نیست همیشه رایگانه ولی اگر دوست داری می‌تونی برای ماندگاری و پیشرفت اون، حامی مالی رادیو نیست باشی.

می تونی از هر جای دنیا در سایت Patreon با انتخاب پلن حمایتی خودت، به طور مستمر و ماهانه حامی رادیو نیست باشی و اپیزودهای ویژه رو هم بشنوی.

برای دونیت از ایران با درگاه پی‌پینگ

می‌خوای فقط یک بار و به اندازه‌ای که دوست داری حمایت کنی؟