به پرسش نامه «رادیو نیست» خوش آمدید!

۱. سن شما

۲. جنسیت

۳. ساکن ایران هستید؟

۴. دانشجو هستید با شاغل؟

۵. معمولا چه موقع از روز به پادکست گوش می دهید؟

۶. معمولا چگونه به پادکست گوش می دهید؟

۷. چگونه با رادیو نیست آشنا شدید؟

2020- Radio Nist © تمام حقوق مادی و معنوی پادکست رادیو نیست محفوظ می باشد.
شنیدن رادیو نیست رایگان است ولی برای انتشار آن در جای دیگر باید از ما اجازه بگیرید.