سن شما

جنسیت

ساکن ایران هستید؟

دانشجو هستید یا شاغل؟

معمولاً چه موقع از روز به پادکست گوش می‌دهید؟

معمولاً چگونه به پادکست گوش می‌دهید؟

چگونه با رادیو نیست آشنا شدید؟