به پرسش نامه «رادیو نیست» خوش آمدید!

۱. سن شما

۲. جنسیت

۳. ساکن ایران هستید؟

۴. دانشجو هستید با شاغل؟

۵. معمولا چه موقع از روز به پادکست گوش می دهید؟

۶. معمولا چگونه به پادکست گوش می دهید؟

۷. چگونه با رادیو نیست آشنا شدید؟